คุณลักษณะของโค้ชและผู้รับการโค้ชที่ทำให้โค้ชชิ่งประสบความสำเร็จ

คุณลักษณะของโค้ชและผู้รับการโค้ชที่ทำให้โค้ชชิ่งประสบความสำเร็จ

อะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้การโค้ชเกิดผลลัพธ์ตามต้องการจนเรียกได้ว่าการโค้ชผู้บริหารนั้นเกิดความสำเร็จ? 

เล่าเรื่องจากงานวิจัย ประสิทธิผลของการโค้ช: คุณลักษณะของโค้ชและผู้รับการโค้ชที่นำไปสู่ความสำเร็จ งานวิจัยของ Sheila M. Boysen สหรัฐอเมริกา ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ปรัชญาแห่งการโค้ช

อ้างอิง Philosophy of Coaching: An International Journal Vol. 3, No. 2, November 2018, 6-26. http://dx.doi.org/10.22316/poc/03.2.02
 
หลายปีนี้มีการนำศาสตร์การโค้ชเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผู้นำและพบว่าได้ผลลัพธ์ดี ทั้งตัวผู้นำและองค์กร  ก็เลยเกิดคำถามว่า “อะไรคือคุณลักษณะพิเศษที่ทำให้การโค้ชมีประสิทธิภาพ จากมุมมองของโค้ชและโค้ชชี่”

การทำงานของนักวิจัยเริ่มจากการ “ทบทวนวรรณกรรม” คือการค้นหา รวบรวม เนื้อหาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องแล้วมานำมาเสนอเป็นชุดข้อมูล จากนั้นจึงสร้างเป็นชุดคำถามเพื่อนำไปเก็บข้อมูลจากโค้ชและผู้รับการโค้ช ในงานวิจัยครั้งนี้มีโค้ชและผู้รับการโค้ชเข้าร่วม 157 คนจาก 16 ประเทศ

สิ่งที่เขารวบรวมจากงานวิชาการที่มีมาก่อนแล้ว สรุปได้ดังนี้

คุณลักษณะและทักษะของโค้ช ที่ทำให้การโค้ชเกิดประสิทธิผลคือ ทำการโค้ชที่องค์รวม ในที่นี้หมายถึงให้ความใส่ใจทั้งชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว โค้ชเชิญชวนให้คิดและเปิดมุมมอง ส่งเสริมให้ผู้รับการโค้ชลงมือทำเพื่อสร้างผลลัพธ์ โค้ชใช้วิธีการที่หลากหลาย ใช้เครื่องมือหลายอย่างในการพัฒนาผู้รับการโค้ช

โค้ชสื่อสารเกี่ยวกับการพัฒนาและความก้าวหน้าของผู้รับการโค้ช ใส่ใจและไม่ตัดสิน ทำให้ผู้รับการโค้ชรู้สึกปลอดภัย สร้างความไว้วางใจ และเชื่อว่าเรื่องที่คุยกันเป็นความลับ โค้ชเข้าใจแรงกดดัน ความท้าทาย และสถานการณ์ของผู้รับการโค้ช สามารถชี้ให้เห็นว่าอะไรคือเรื่องสำคัญที่ต้องพัฒนาและอะไรคือผลลัพธ์ที่จะได้รับ

โค้ชฟังมากกว่าพูด ใช้คำถามเพื่อให้ประมวลความคิด และโค้ชในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการโค้ช

หากผู้รับการโค้ชท้อแท้ใจ โค้ชสามารถจูงใจให้ผู้รับการโค้ชตระหนักถึงความสำเร็จที่เคยเกิดขึ้น และกลับมาโฟกัสที่เป้าหมายที่ต้องการได้

โค้ชระลึกเสมอว่าจะไม่ให้ลักษณะเฉพาะตัวของโค้ช เช่น ความชอบ ความถนัด อารมณ์ ความรู้สึก มีอิทธิพลต่อกระบวนการโค้ช โค้ชต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านพฤติกรรมและคุณลักษณะที่ผู้รับการโค้ชกำลังพัฒนา โค้ชพัฒนาและเสริมทักษะความรู้สม่ำเสมอ โค้ชมีทัศนคติเชิงบวกและเป็นมิตร

คุณลักษณะและทักษะของผู้รับการโค้ช มีปรากฏในงานวิชาการก่อนหน้านี้ไม่มากนัก ในส่วนที่พบจะกล่าวว่าผู้รับการโค้ชต้องมีสติรู้ตัวตลอดเวลาของการโค้ช รับปากและทำการบ้านตามที่ตกลง ฝึกฝนทักษะและพฤติกรรมใหม่ เชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมฟีดแบคการพัฒนาของเขา เชื่อใจองค์กรที่สนับสนุนให้เขาได้รับการโค้ช และมองว่าการโค้ชคือโอกาสที่ดีของเขา กล้าเสี่ยงและลงมือทำเต็มที่เพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง

ผู้รับการโค้ชมีความเต็มใจและมีส่วนร่วมเต็มที่ในกระบวนการโค้ช ตั้งความคาดหวังที่เป็นจริง ไม่ตั้งเป้าหมายมากจนเกินไปในการโค้ชแต่ละครั้ง และทำตัวให้สามารถรับการโค้ชได้ เปิดใจและรับความคิดที่เกิดขึ้นในกระบวนการโค้ชเพื่อพิจารณาและลงมือสร้างความเปลี่ยนแปลง กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน มีแผนพัฒนาและตัวชี้วัด ใส่ใจกับเป้าหมายและไม่ไขว้เขวไปเรื่องอื่น พร้อมที่จะเรียนรู้และพัฒนาเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ตกลงไว้

 
สิ่งที่ค้นพบจากงานวิจัยในครั้งนี้

คุณลักษณะหรือสมรรถนะ 7 ข้อแรก ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการโค้ชผู้บริหาร มีดังนี้

คุณลักษณะของโค้ช

·      ใช้คำถามที่ทำให้ผู้รับการโค้ชประมวลความคิดและไอเดีย

·      ทำให้ผู้รับการโค้ชรู้สึกปลอดภัย และเชื่อว่าประเด็นที่คุยกันเป็นความลับ

·      โค้ชท้าทายให้ผู้รับการโค้ชคิดถึงมุมมองและไอเดียใหม่ๆ

·      ทำการโค้ชองค์รวมคือให้ความใส่ใจชีวิตด้านการงานและด้านส่วนตัวของผู้รับการโค้ช

·      ส่งเสริมให้ผู้รับการโค้ช “ทำงาน” ยืนกรานให้เขาลงมือทำเพื่อสร้างผลลัพธ์

·      ไม่พิพากษา ให้ความใส่ใจและสนับสนุนผู้รับการโค้ชในสถานการณ์ที่ต้องการ

·      ช่วยผู้รับการโค้ชกำหนดเป้าหมายและแผนอย่างชัดเจน

คุณลักษณะของผู้รับการโค้ช

·      มีสติรู้ตัวอยู่กับการโค้ชตลอดเวลา

·      ให้เวลาเพื่อคิดล่วงหน้ามาก่อนว่าต้องการอะไรจากการโค้ช เพื่อให้มีเป้าหมายที่ชัดเจน

·      กล้าเสี่ยง ลงมือทำเต็มที่เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

·      ฝึกทักษะและพฤติกรรมใหม่ที่จำเป็นต่อการพัฒนาตนเอง

·      แจกแจงเป้าหมายของการพัฒนาให้ชัดเจนและมีการวัดผลเป็นขั้นตอน

·      ทำตัวให้พร้อมรับการโค้ช เปิดใจรับฟีดแบค พิจารณาความคิด และมุมมองของโค้ชที่มีต่อพฤติกรรมและประเด็นต่างๆ

·      หยุดคร่ำครวญ ให้เริ่มสังเกตสิ่งที่ได้ลงมือทำและเฉลิมฉลองความสำเร็จตลอดเส้นทาง

 
ผู้วิจัยได้กล่าวต่อไปว่าคุณลักษณะและทักษะของโค้ชที่ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิผลต่อการโค้ชผู้บริหารนี้สอดคล้องกับสมรรถนะหลักของโค้ชที่กำหนดโดยสมาพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF Core Competencies)

งานวิจัยนี้จะช่วยให้โค้ช ผู้รับการโค้ช และองค์กรที่ลงทุนให้มีการโค้ชเพื่อพัฒนาบุคลากร เห็นภาพใหญ่ว่าอะไรคือปัจจัยที่จำเป็นและสำคัญที่ส่งผลให้การโค้ชเกิดประสิทธิผล

 
แปลและสรุปความโดย ดร.ดไนยา ตั้งอุทัยสุข

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้